Reglement

Reglement Grote Boemelparade

Categorie A : Carnavalsverenigingen.
Categorie B : Thema wagens met of zonder groepen bij op of om de wagen.
Categorie C : Loopgroepen vanaf 10 personen. *
Categorie D : Loopgroepen van 5 tot 10 personen. *
Categorie E : Loopgroepen 2 t/m 4 personen. *
Categorie F : Individuelen.
Categorie J1 : jeugd tot en met 11 jaar,[1]
Categorie J2 : jeugd van 12 t/m 16 jaar.

* =  hand getrokken wagentje voor geluid e.d. is toegestaan.

Bepalingen voor de deelnemers:

 1. Het startnummer moet worden opgehaald op de vastgestelde datum, tijd en locatie. Deze gegevens zijn te vinden op de website. De startnummers moeten door de groepen en wagens op een duidelijk zichtbare plaats zijn aangebracht.
 2. Door Boemelburcht is een Optochtcommissie ingesteld. Deze bestaat uit o.m. de Commissaris Boemelparade, brandweer en politie.
 3. Alle deelnemers dienen tijdig aanwezig te zijn voor het opstellen van de optocht op de parkeerplaats bij Albert Heijn. Opstellen bij je startnummer. In overleg met de Optochtcommissie kan hiervan worden afgeweken.
 4. Het aanspreekpunt van een groep dient als zodanig zichtbaar te zijn door het dragen van een ‘aanvoerdersband’.
 5. Het onderwerp mag niet choquerend zijn en het is niet toegestaan teksten of afbeeldingen te gebruiken die discriminerend, racistisch, aanstootgevend of beledigend kunnen zijn, die ter beoordeling van de Optochtcommissie. Wanneer hiervan sprake is volgt verwijdering uit de Boemelparade. 6.
 6. Tijdens het trekken van de Boemelparade dienen de aanwijzingen van de Optochtcommissie te allen tijde opgevolgd te worden. 7.
 7. De Optochtcommissie heeft het recht om deelnemers door wat voor incident dan ook, bv. ongeoorloofd gedrag, technische mankementen etc. uit de Boemelparade te verwijderen.
 8. Het gebruik van sterke drank of bier dient tot een minimum te worden beperkt. Geen zichtbare biertap op de wagens, geen flessen aan de mond. 9. Deelnemers, die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren of zich op andere aanstootgevende wijze gedragen, worden door de Optocht-commissie uit de Boemelparade verwijderd. 10.
 1. Strooigoed mag uitsluitend vanaf de Prinsenwagens van Boemelburcht worden gegooid. 11.
 2. Tijdens de Boemelparade is “enkel en alleen” gebruik van papieren confetti toegestaan. Elke “andere vorm” van confetti is ten strengste verboden. Bij overtreden hiervan volgt verwijdering uit de optocht en artikel 31 tevens worden toegepast als zijnde milieudelict.
 3. Deelnemers aan de Boemelparade jonger dan 12 jaar dienen begeleidt te worden door een volwassene. 13.
 4. De Boemelparade eindigt bij zalencentrum De Griethse Poort aan de Doesburgseweg tenzij anders aangegeven. 14.
 5. De aansluitende feestmiddag in sporthal Lentemorgen wordt georganiseerd door de uitbater van het sportcafé. De deelnemers aan de Boemelparade zijn aldaar te gast. 15.
 6. In sporthal Lentemorgen mogen alleen raambiljetten, spandoeken, banners etc. worden aangebracht van Boemelburcht of één van onze sponsoren.

Bepalingen met betrekking tot de voertuigen:

16. Een optochtwagen mag maximaal 3 meter breed zijn. De hoogte is vrij,          maar houdt rekening met de stabiliteit van de wagen en de bomen en            lantaarnpalen op de route. Indien nodig moet de hoogte teruggebracht          kunnen worden tot 4 meter.
17. Het trekkende voertuig en aanhanger moeten te allen tijde eenvoudig            en snel van elkaar ontkoppeld en opnieuw gekoppeld kunnen worden.
18. De deelnemende voertuigen, met uitzondering van het trekkende                    voertuig, moeten rondom tot trottoirhoogte degelijk afgeschermd te zijn. 19. Draaiende onderdelen mogen zich niet boven het publiek bevinden.
20. Het ten gehore brengen van carnavalsmuziek is zeer wenselijk. Het                gebruik van geluidsinstallaties is toegestaan. Wanneer naar het oordeel        van de Optochtcommissie het volume zodanig is dat het niet bijdraagt            aan de carnavalssfeer dan wel als hinderlijk wordt ervaren door andere       deelnemers, bezoekers of omwonenden dient het volumeniveau                     teruggebracht te worden. 
21. Om stabiliteit te verhogen moet een aanhangwagen minimaal twee                 assen hebben. 
22. Het voertuig moet voorzien zijn van een deugdelijke reminrichting.
23. Voor personen op de wagen moet rondom een deugdelijke                                afvalbeveiliging aanwezig zijn door een reling op 1 meter hoogte of                door zekering van personen. 
24. Indien een voertuig is voorzien van een zelfstandige                                            energievoorziening zoals een accu, aggregaat etc. of op een ander wijze        verhoogd brandrisico loopt, dient op het voertuig een deugdelijke                    brandblusser aanwezig te zijn.
25. Door een landbouwvoertuig mag meer dan één aanhangwagen worden        getrokken, echter met een maximale lengte van 18.75 meter. 
26. Ter hoogte van de koppeling tussen het trekkende voertuig en de wagen         moet aan beide zijden een toezichthouder lopen.
27. Bestuurders van motorvoertuigen moeten te allen tijde rondom zicht            hebben.
28. Elke vorm van reclame uitingen, zowel verbaal als non-verbaal, is niet          toegestaan, behoudens voorafgaande toestemming door GZK                            Boemelburcht.

Bepalingen met betrekking tot de bestuurders van voertuigen:

29. Bestuurders van motorvoertuigen zijn in het bezit van het benodigde            rijbewijs om het voertuig te mogen besturen. De organisatie heeft een            voorkeur voor een minimale leeftijd van 21 jaar en voorziene van                  minimaal B-rijbewijs.
30. De bestuurder dient een geldig kentekenbewijs te kunnen tonen.
31.
Bestuurders mogen niet onder invloed van alcohol of verdovende                  middelen verkeren dan wel bij zich hebben in het voertuig. Op last van         de Optochtcommissie moeten de bestuurders dit kunnen aantonen. De           Optochtcommissie is bevoegd de bestuurder te controleren voor en na          de Boemelparade.
32. De voertuigen dienen minimaal W.A. verzekerd te zijn waarbij                        deelname aan evenementen is meeverzekerd. Is dit niet het geval dan            dient de bestuurder te zorgen voor evenementenverzekering.
33. Bestuurder van het (trekkende) voertuig is verantwoordelijk en                      aansprakelijk bij ongevallen.  

Eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers/ aansprakelijkheid:

34. Voor het vervoer naar de opstelplaats bij Albert Heijn en na afloop van          de Boemelparade is ontheffing met voorwaarden verkregen door GZK            Boemelburcht van de wegbeheerder. Vervoer van personen op/in/aan            laadruimtes en aanhangwagen is dan niet toegestaan. De normale                  wettelijke verkeersvoorschriften voor de bestuurder en voertuig zijn             dan van toepassing.
35. De deelnemers worden gewezen op de eigen verantwoordelijkheid voor        het naleven van het reglement van de Boemelparade. Stichting GZK                Boemelburcht is niet aansprakelijk voor eventuele juridische en/of                  financiële consequenties die voortvloeien uit handelen of gedragingen          van de deelnemers.
36.
Stichting GZK Boemelburcht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid           voor enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op                     naleving van dit reglement. De verantwoordelijkheid voor de naleving           van het reglement ligt bij de deelnemers aan de Boemelparade.

Slotbepalingen:

37. Het niet nakomen van bepalingen uit het reglement of aanwijzingen              van de Optochtcommissie betekent uitsluiting van deelname aan de                Boemelparade dan wel verwijdering uit de Boemelparade. Uiteraard              kan dan ook geen sprake zijn van terugbetaling van inschrijfgeld of                ontvangst van eventueel prijzengeld. 
38. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de                            Optochtcommissie c.q. het bestuur van GZK Boemelburcht.

[1] Reglement Boemelparade februari 2020